Om Knas Hemma

Knas Hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar och finns nationellt. Vi som är med i Knas Hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 - 30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas Hemma arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar.

Knas Hemma startades som ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden 2013 på Barnombudet i Uppsala (BOiU). Vi ville ta reda på om ungdomar i Sverige ville vara med och skapa en ny barnrättsorganisation för att göra det bättre för barn och ungdomar som bor i olika placeringar. Idag är Knas Hemma en ideell förening där styrelsen består av ungdomsambassadörer och övriga medlemmar. Knas Hemma har en tydlig barnrättsgrund där unga människor självmant väljer att engagera sig och blir medlemmar. Vi har en rådgivande grupp som består av professionella yrkesverksamma personer som bidrar till föreningens utveckling och kunskap.

Knas Hemma arbetar med att:

Informera och utbilda placerade barn och ungdomar om deras rättigheter, så att de själva kan påverka och vara med och bestämma.

 • Lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB-hem samt arbeta för barns och ungas delaktighet i samhället.
 • Utbilda nya medlemmar i barnets rättigheter och stärka dem genom delaktighet i organisationen.
 • Utbilda trygga ambassadörer som företräder Knas Hemma och är positiva förebilder för andra.
 • Föreläsa och utbilda socialtjänst, familjehem, studenter och andra aktörer som möter målgruppen.
 • Utveckla kreativa metoder för ett ökat barn- och ungdomsperspektiv och delaktighet i samhällsvården.
 • Vara en röst för målgruppen barn och unga i samhällsvård – genom att lyssna till barns och ungas erfarenheter.
 • Organisera unga som vill engagera sig i Knas Hemma.

Vision och målsättning

Vår vision och målsättning är att barn och unga ska få kunskap om barnets rättigheter i familjehem/HVB-hem och vara delaktiga i de beslut som rör dem och uttrycka sina önskemål. Vi arbetar för att unga människor ska växa och stärkas genom att engagera sig i Knas Hemma och att inspirera andra barn och unga i Sverige på ett positivt sätt. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem.

Etisk policy

 • Vår värdegrund baseras på alla människors lika värde och allas rätt till frihet, demokrati och social trygghet. vi anser att alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning, kroppslig funktionsförmåga, livssituation eller bakgrund.
 • Vårt arbete genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi strävar efter att arbeta och utvecklas långsiktigt och med ett hållbarhetsperspektiv.
 • Vi agerar aldrig utan att vi först fått medgivande av dig som deltar i Knas Hemma (detta berör t.ex. publicering av egna produktioner samt bilder på nätet).
 • Vi samarbetar gärna men med förutsättning att ni delar samma värdegrunder och perspektiv som beskrivs här.
 • Valet av anonymitet och sekretess diskuteras i samråd med de ungdomar som är medlemmar i Knas Hemma.
 • Vi månar och värnar om alla medlemmar som är delaktiga i Knas Hemma.
 • Etiska problem och frågeställningar som eventuellt uppstår diskuteras kontinuerligt i vår rådgivande grupp.
 • Vi anser att barn och unga är aktiva aktörer i samhället och med stor autonomi, vilket genomsyrar vår barn- och ungdomssyn.