Alla barn har rätt till att gå i skolan och grundskolan är obligatorisk. Skolan ska även vara en plats där du ska kunna känna dig trygg, få kunskap och bra stöd till att lära dig.

Barnkonventionen

  • Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
  • Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
  • Artikel 19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
  • Artikel 28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
  • Artikel 29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.